Staatscourant Besluit Draaginsigne Nobelprijs VN-Militairen

Staatscourant, Officiéle uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814

Jaargang 2015                    Nr. 5006                    Gepubliceerd op 24 februari 2015 09:00                

Besluit houdende instelling van het draaginsigne 'Nobelprijs VN-militairen'         

                  

16 februari 2015

Nr: BS 2014038530

Ministerie van Defensie/Directie Juridische Zaken

De Minister van Defensie;

Besluit:

                  

Artikel 1                  

Ingesteld wordt het 'Draaginsigne Nobelprijs VN-militairen'.

Artikel 2                  

  • 1. Het draaginsigne is cirkelvormig, heeft een diameter van 25 millimeter en is vervaardigd  van mat bronskleurig metaal.                        

  • 2. Op de voorzijde is in relief aangebracht de beeltenis van de United Nations Service Medal met de letters VN en daarbinnen de beeltenis van Alfred Nobel met links de tekst : 'ALFR. NOBEL en rechts de tekst NAT. MDCCCXXXIII OB. MDCCCXCVI, overeenkomstig de afbeelding op de bijlage, behorend bij dit artikel.                        

  • 3. Het draaginsigne kan worden gedragen op het militaire uniform overeenkomstig het desbetreffende uniformvoorschrift of op de burgerkleding op de linker revers of dienovereenkomstige  plaats.                        

Artikel 3                  

Het draaginsigne wordt toegekend aan degene die:

  • a. tussen 1956 en 1988 gedurende tenminste 30 dagen aaneengesloten door het Nederlandse Ministerie van Defensie als militair in het buitenland is ingezet ten behoeve van vredesafdwingende of vredeshandhavende taken van de Verenigde Naties; en                        

  • b. daarbij in alle opzichten een goede plichtsbetrachting en een goed gedrag heeft betoond.                        

Artikel 4                  

Bij de uitreiking van het draaginsigne ontvangt de gedecoreerde tevens een oorkonde.

Artikel 5                  

  • 1. Het verzoek om toekenning van het draaginsigne dient schriftelijk te worden ingediend door betrokkene of, indien deze overleden is, door diens nabestaande.                        

  • 2. De toekenning van het draaginsigne geschiedt namens de Minister van Defensie door de Commandant der Strijdkrachten.                        

Artikel 6                  

Het draaginsigne wordt eenmalig toegekend.

Artikel 7                  

Het draaginsigne kan postuum worden toegekend.

Artikel 8                  

  • 1. De Minister van Defensie kan de toekenning intrekken op grond van feiten of omstandigheden waarvan hij bij de toekenning redelijkerwijs niet op de hoogte kon zijn en op grond waarvan de toekenning niet zou hebben plaatsgehad.                        

  • 2. Na intrekking als bedoeld in het eerste lid is betrokkene niet langer gerechtigd het draaginsigne te dragen en wordt dit samen met de oorkonde onverwijld aan de Minister van Defensie teruggegeven.                        

Artikel 9                  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.                  

Artikel 10                  

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit draaginsigne 'Nobelprijs VN-militairen'.

                  

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 16 februari 2015

De Minister van Defensie,                   J.A. Hennis-Plasschaert

BIJLAGE BEHORENDE BIJ ARTIKEL 1, TWEEDE LID, BESLUIT DRAAGINSIGNE NOBELPRIJS VN-MILITAIREN    

Afbeelding draaginsigne 

          

TOELICHTING               

Algemeen               

Op 10 december 1988 is de Nobelprijs voor de Vrede toegekend aan de vredesmachten van de Verenigde Naties voor deelname aan vredesmissies vanaf 1956.               

De Nobelprijs is uitgereikt aan de Verenigde Naties - niet aan de individuele personen die daarbij betrokken zijn geweest. Aan deze Nobelprijs is een geldbedrag en een penning voor de Verenigde Naties verbonden. Met de instelling van het draaginsigne 'Nobelprijs VN-militairen' geeft de Minister van Defensie tastbaar uitdrukking aan de erkenning voor en waardering van de (oud-)militairen die namens Nederland in de periode tussen 1956 en 1988 als 'blauwhelmen' hebben deelgenomen aan VN-vredesmissies. De grootste groep die in aanmerking komt voor dit insigne is het Nederlandse detachement dat deelnam aan de UNIFIL-vredesmissie die in 1978 in Libanon aanving.               

Artikelsgewijs               

Artikel 2               

Het draaginsigne is uitgevoerd in mat, bronskleurig metaal met een diameter van 25 millimeter en is voorzien van een afbeelding die verwijst naar de Nobelprijs voor de Vrede en de vredesmacht van de Verenigde Naties. Van het draaginsigne 'Nobelprijs VN-militairen' is een afbeelding in de bijlage opgenomen. Het draaginsigne is niet onderscheidend naar krijgsmachtdeel, operationeel commando, dienst, wapen- en dienstvak of vakgebied. In het Besluit is een draaginstructie opgenomen omdat de Draagwijzer Decoraties Defensie wel draag-regels geeft over medailles, maar niet over insignes.               

Artikel 3               

In artikel 3 staan de voorwaarden voor toekenning van het draaginsigne 'Nobelprijs VN-militairen'. Voor wat betreft de minimumduur van 30 dagen is aangesloten bij de termijn die geldt voor toekenning van een Herinneringsmedaille Vredesoperaties.               

Artikel 9               

De inwerkingtreding van het besluit hangt af van de dag van publicatie in de Staatscourant.Hiermee wordt afgeweken van de vaste verandermomenten. Voor deze afwijking is gekozen vanwege de belangen die de doelgroep heeft bij een zo spoedig mogelijke toekenning van het draaginsigne 'Nobelprijs VN-militairen'.               

De Minister van Defensie,                   J.A. Hennis-Plasschaert